Carshalton

Surrey - Carshalton, High Street c1900s - N1569

High Street, Carshalton in Surrey c1900s
£22.00